Helsinge gymnasiums värdegrund

Etiketter

UtbildningUngaStuderande

‍I Helsinge gymnasium, "HEGY", jobbar vi för att bli ansvarstagande, toleranta individer med kunskaper och insikter i globala frågor och med en förmåga att reflektera över vår egen livsstil i förhållande till omvärlden. Vi vill ge dig en trygg och uppmuntrande miljö där det finns tillfällen och tid för möten och reflektion, så att du som studerande får hjälp med att skapa en tydligare bild av din egen identitet, människosyn, dina värderingar och din världsbild. Vi jobbar tillsammans för att skapa en positiv studiemiljö, där varje studerande blir sedd och hörd.

Helsinge gymnasiums värdegrund kristalliseras i fyra huvudbegrepp, som utgör grundpelarna för vår verksamhet:

Hållbar livsstil

Under studietiden i Helsinge gymnasium samlar du kunskap om de ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella dimensionerna av en hållbar livsstil. I gymnasieundervisningen utforskas närmiljön, vårt kulturarv och hur vårt samhälle fungerar i förhållande till andra kulturer och miljöer. Via möten, diskussioner, temadagar, studiebesök och nationella och internationella samarbetsprojekt med olika aktörer lär du dig att se på olika fenomen ur ett större perspektiv och att analysera din egen livsstil och dina värderingar. Eftersom Helsinge gymnasium har en global profil tangerar samtliga studieavsnitt inom studierna ämnet hållbar livsstil. Inom de studieavsnitt som ingår i studiehelheten global profil kan du ytterligare fördjupa dig i globala frågor, mänskliga rättigheter och olika kulturer.

Empati

I Helsinge gymnasium vill vi stödja dig till att vara en tolerant, kunnig, trygg och ansvarstagande individ som har en god kunskapsgrund om vårt samhälle och livet i olika kulturer samt en förmåga till inlevelse i andra människors känslor. Genom möten med människor i såväl verkliga livet som i litteratur och medier tar du del av olika människors liv och tankesätt och utvecklar ökad förståelse och tolerans för alla människors okränkbara värde, oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. Genom reflektion kring dessa möten samt genom samtal och diskussioner vill vi skapa ett intresse för och ett värdesättande av andras välmående, och på så sätt utveckla den empatiska förmågan.

Gemenskap

I Helsinge gymnasium betonar vi den lokala och den globala gemenskapen. Gemenskapen i gymnasiet skapas via en öppen verksamhetskultur, ömsesidig respekt mellan lärare och studerande, via olika studeranderåd och otaliga aktiviteter som ökar delaktigheten såsom lägerskola, tutorverksamhet, idrottsevenemang, m.m. Gemenskapen stärks genom kunskap om vårt kulturarv kryddat med en kulturell mångfald. En känsla av att vara en del av ett sammanhang är grunden för ett lokalt samhällsengagemang. Via kunskap om globala fenomen och förhållanden samt personmöten utvecklas även vår globala identitet. Målet är att bli en proaktiv medlem i ett globalt samhälle.

Yttrandefrihet

I Helsinge gymnasium värnar vi om allas rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. I samtal och diskussioner uppmuntras du till att våga ta ställning och vi övar oss i att formulera egna åsikter samt att handskas respektfullt med åsikter som går emot de egna. Det demokratiskt valda studeranderådet är studerandenas röst och en aktiv del av gymnasiets beslutsprocess. Studeranderådet för även studerandenas talan i olika kommunala sammanhang.

Keywords

Helsinge gymnasium